آبکاری فورتیک چیست؟
آبکاری فورتیک چیست؟

به بیان بسیار ساده آبکاری فورتیک به ترکیبی از روش های آبکاری و رنگ آمیزی می گویند.

آبکاری فورتیک چیست؟

به بیان بسیار ساده آبکاری فورتیک به ترکیبی از روش های آبکاری و رنگ آمیزی می گویند. در مراحل آبکاری فورتیک، با یک قطعه فلز در یک محلول که دارای پایه ی آب است قرار داده می شود. در محلول مورد نظر با پایه ی آب، دانه های رنگی وجود دارد. افراد پس از قرار دهی فلز در چنین محلولی با استفاده از ولتاژ الکتریکی خاصی، سبب جذب دانه های رنگی موجود در محلول توسط فلز می شوند. البته نکته ای که در ارتباط با این نوع آبکاری وجود دارد این است که ولتاژ الکتریکی به فلز انتقال داده می شود و این ولتاژ است که سبب جذب دانه های رنگی می شود.

دما نقش مهمی در فرایند الکتروفورتیک ایفا می کند.مقدار دما و زمان انجام عملیات پوشش با توجه به نوع مواد شیمیایی ایپوکسی و اکریلیک موجود در آن تعیین می شود.

مراحل آماده سازی فرایند الکترو فورتیک همانند مراحل آبکاری می باشد به شکلی که سطح فلز می بایست عاری از هرگونه آلودگی باشد.

مراحل الکتروفورتیک برای پوشش قطعات فلزی به صورت زیر می باشد:

1. چربی گیری( معمولا بوسیله چربی گیری های قلیایی انجام می شود اما ممکن است با توجه یه بستر و جنس قطعه تغییر یابد)

2.شستشو

3.اسید شویی

4.شستشو

5.غوطه وری در محلول تر کننده

6.عملیات الکتروفورتیک

7.شستشوی اولیه

8.شستشوی ثانویه

9.عملیات پخت