بيماري هاي پوستي و آبکاری فلزات

بيماري هاي پوستي و آبکاری فلزات

در این مقاله با هم تاثیرات آبکاری فلزات را بر پوست مطالعه خواهیم کرد .


حدودا نیمی از ادعاهاي جبران ضرر و خسارت ، ناشي از بيماري هاي پیشرفته مربوط به بيماري هاي پوستي مي باشد. به طور کلی دو نوع بیماری پوسشتی وجود دارد :

1-   تحرکات اوليه مشکلات پوستي  كه در نتیجه عوامل فيزيكي، مكانيكي يا شيميايي می باشند .

2-   حساس شدن زیاد پوست ، كه باز خورد آلرژيكي نسبت به يك ماده مشخص است.

این حساسیت در دوره ای خاصو مشخص پدید می آید . تماس ناچیز يا در مقابله قرار گرفتن خیلی کم از آن مواد، ممکن است سبب عكس العمل های بسیار جدي گردد. اين حساسیت پوستي تا حد  زیادی وابسته به ویژگی های فردي و استعداد آن در بدن و مقدار تحمل فرد دارد. برخی مواد قادرند همچنین باعث هر دو نوع این بيماري ها شوند.

در عادی ترین كارگاه هاي صنعت آبكاري ، موادي كه ممکن است باعث هر دوی این بيماري ها شوند عبارت اند از : اسيد كرميك ، حمام هاي آبكاري نيكل و تري كلرور اتيلن يا پر كلرور اتيلن كه در چربي زدائي بخار شده و مورد استفاده قرار خواهند گرفت .