خدمات آبکاری کروم سخت
خدمات آبکاری کروم سخت

آبکاری کروم سخت از جمله خدمات آبکاری آذین پوشش پارسه می باشد.

کروم سخت از طریق رسوب الکتریکی از محلول حاوی اسیدکرولیک و مقدار معینی آنیون واسطه ایجاد می گردد در نتیجه فلزی که به این ترتیب تولید می شود خیلی سخت بوده و در مقابل خوردگی و زنگ زدگی مقاوم است و این فرآیند باعث افزایش عمر کاری مواردی از قبیل غلطک قالب ، محورهای هیدرولیکی ، سوپاپ های موتور ، پیستون ترمز و غیره می شود .