اشنایی با کروماته سبز
اشنایی با کروماته سبز

آشنایی با کروماتها (سبز مشکی زرد ابی) در آبکاری گالوانیزه سرد:شرح مختصری بر کروماته کردن و حفاظت سطح قطعه کرومات کردن بعد از ایجاد پوشش گالوانیزه انجام می شود هدف از این کار ایجاد مقاومت بیشتر در مقابل خوزدگی و زنگ زدگی می باشد .قدرت مقاومت به نوع کرومات ها بستگی دارد .مقاومت کروماته ها در تست NSS سالت اسپری متفاوت می باشد که این مقاومت در برابر خوردگی ارتباط مستقیم به ضخامت پوشش ایجاد شده و نوع کرومات بستگی دارد .که مختصر توضیح خواهم داد .

کروماته سبز : رنگ قطعه معمولا زیتونی تیره تا سبزه تیره میشود که پوشش مورد نیاز گالوانیزه در حدود 23 میکرون می باشد تا نتیجه مطلوب حاصل شود و کرومات سبز با موفقیت انجام شود .و معمولا در تست سالت اسپری از 260 تا 350 ساعت را پاس می کند .