آشنایی با کروماته زرد
آشنایی با کروماته زرد

آشنایی با کروماتها (سبز مشکی زرد ابی)

آشنایی با کروماتها (سبز مشکی زرد ابی) در آبکاری گالوانیزه سرد:شرح مختصری بر کروماته کردن و حفاظت سطح قطعهکرومات کردن بعد از ایجاد پوشش گالوانیزه انجام می شود هدف از این کار ایجاد مقاومت بیشتر در مقابل خوزدگی و زنگ زدگی می باشد .قدرت مقاومت به نوع کرومات ها بستگی دارد .مقاومت کروماته ها در تست NSS سالت اسپری متفاوت می باشد که این مقاومت در برابر خوردگی ارتباط مستقیم به ضخامت پوشش ایجاد شده و نوع کرومات بستگی دارد .که مختصر توضیح خواهم داد .

کروماته زرد:رنگ قطعه به حالت دو رنگ زرد و کمی قرمزی تمایل می شود پوشش مورد نیاز حدود 16 میکرون می باشد تا عملیات کرماته زرد در حد مطلوب انجام شود .مقاومت به خوردگی در تست هم در حدود 100 تا 150 ساعت دارد ممکن است تا 180 ساعت هم پاس کند که به ضخامت پوشش ایجاد شده بستگی دارد .