آبكاري قطعات صنعت برق
آبكاري قطعات صنعت برق

آبكاري قطعات صنعت برق

آبكاري قطعات صنعت برق

در این واحد با مطالعه شرایط آینده بازار کار ایران و نیاز به پوشش های متنوع تر و جدیدتر نیبت به راه اندازی این خطوط در مقیاس آزمایشگاهی اقدام نموده و بخش تحقیق و توسعه این واحد آمادگی دارد نسبت به نیاز واحد های صنعتی کشور هرگونه پروسه آبکاری درخواستی را اجرا نماید .
آبکاری قطعات متفاوت از جلمه صنعت نفت، گاز و برق در این مجموعه انجام می‌پذیرد.