آبكاري بدون برق
آبكاري بدون برق

فرآیند رسوب فلزات از محلولهای آبی به دو روش الکترولیتی و الکترولسی طبقه بندی می شوند. در روش الکترولیتی قطعه یا نمونه ای که بایستی پوشش داده شود در یک مدار الکتریکی کاتد واقع می شود اما در فرآیند الکترولسی از هیچ منبع جریان خارجی استفاده نمی شود و شامل احیای یونهای فلزی به فلز خنثی با حضور عوامل احیا کننده شیمیایی در محلول می باشد. امروزه بیش از 95% پوشش کاری ها بصورت الکتریکی است

پوشش دهی الکتریکی از لحاظ تکنیک یک روش مستقیم تری نسبت به الکترولسی است.
در پوشش دهی الکتریکی محدوده وسیع تری از فلزات و آلیاژها نسبت به روش الکترولسی می توانند رسوب یابند.
پوشش دهی الکتریکی ارزانتر از پوشش دهی الکترولسی است. هزینه مواد شیمیایی در فرآیندهای رسوب الکترولسی 10 برابر بیشتر از تکنولوژی پوشش دهی الکتریکی است