آبکاری صنعتی
آبکاری صنعتی

آبکاری صنعتی رایج‌ترین روش آبکاری الکتریکی است. آبکاری صنعتی از یک جریان الکتریکی برای حل شدن ذرات فلز در محلول شیمیایی استفاده می‌کند.

یون‌های فلزی دارای بار مثبت به موادی جذب می‌شوند که پوشانده شوند، که طرف منفی مدار است. قطعه یا محصولی که باید پوشانده شود در این محلول قرار داده می‌شود و ذرات فلزی حل‌شده به سطح ماده جذب می‌شوند. آبکاری صنعتی منجر به پوشش صاف، حتی سریع برای موادی می‌شود که پوشانده شده و به طور موثر سطح ماده را تغییر می‌دهند. تعدادی از مراحل و فرایندهای مختلف وجود دارند که می‌توانند در آبکاری صنعتی شامل تمیز کردن، رسوب، رسوب الکتروشیمیایی، ضربان پالس و آبکاری صنعتی های قلم‌مو، دست داشته باشند.

اثرات آبکاری صنعتی
آبکاری صنعتی برای فراهم کردن یک روکش محافظ، ظاهر تزیینی، یا تغییر خواص یک ماده برای مهندسی به کار می‌رود. آبکاری صنعتی خواص شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی قطعه کاری را بهبود می‌بخشد که بر روشی که ماشین کاری انجام می‌دهد تاثیر می‌گذارد. استفاده از قطعه کاری را می توان برای ساخت آن از یک اندازه کوچک‌تر استفاده کرد، ماشین را راحت‌تر کرد و ذوب پذیری، رسانایی و بازتاب را افزایش داد.

آبکاری شیمایی
آبکاری شیمیایی به این دلیل نام گذاری شده است که روش آبکاری است که از نیروی برق خارجی استفاده نمی‌کند. آبکاری الکتریکی شامل یک واکنش شیمیایی است که کاهش اتم فلزی را القا می‌کند. به عبارت دیگر، محلول یون‌های فلزی (ذرات)وقتی با یک عامل کاهش ترکیب می‌شود به جامد فلزی تبدیل می‌شود وقتی که با تسریع فلز برخورد می‌کنند (که واکنش را تحریک می‌کند). این باعث می‌شود که فلز با لایه‌ای از فلز روکش شده پوشانده شود.