آبکاری الکترولس

آبکاری الکترولس

آبکاری الکترولس روشی مناسب برای ایجاد چسبندگی بین لایه آبکاری و سطح تجهیزات است

آبکاری الکترولس

یکی از روش های افزایش مقاومت تجهیزات در برابر خوردگی و زنگ زدگی و ... انجام آبکاری الکترولس یا آبکاری کروم سخت میباشد 
از این نوع آبکاری در صنایع خودرو سازی ، هوا و فضا و ... استفاده میشود. یکی از عوامل مهم در افزایش عمر آبکاری و کیفیت آن ، چسبندگی لایه آبکاری و سطح قطعات مدنظر است .
یکــی از روشهــای مناســب افــزایش چــسبندگی اســتفاده از فراینــد الکتروپولیش قبل از آبکاری می باشد. در این فرایند با قرار گرفتن قطعه در محلول مناسب به عنـوان آنـد و برقراری جریان، لایه ای بر روی قطعه تشکیل شده و موجب برداشت یکنواخت و کنترل شده از سطح میشود.

کاربرد های آبکاری الکترپولیش

 الکتروپولیش سطح فلز را برای پـذیرش یـک پوشـش آبکـاری یکنواخـت بـا تخلخـل کـم و بـا بالاترین استحکام پیوندی آماده میکند. این امر به ویژه برای پوششهای کروم و نیکـل کـه در معرض سایش یا خوردگی میباشند، اهمیت خاصی دارد . روشهای آزمایش چسبندگی پوششها به دو نوع کمـی و کیفـی تقـسیم مـیشـوند. از میان این روشها اغلب محققان روش خراش رابه عنوان یک روش کمی ترجیح میدهند.

مجموعه آبکاری پارسه با تجربه ی چندین ساله در حوزه فعالیت صنعت آبکاری ، آماده ی ارائه ی انواع خدمات به بهترین شکل و بالاترین کیفیت میباشد . برای ارتبط با کارشناس فروش و دریافت اصلاعات بیشتر کلیک کنید.