آشنایی با کروماته آبی
آشنایی با کروماته آبی

آشنایی با کروماته آبی

آشنایی با کروماتها (سبز مشکی زرد ابی) در آبکاری گالوانیزه سرد:شرح مختصری بر کروماته کردن و حفاظت سطح قطعه کرومات کردن بعد از ایجاد پوشش گالوانیزه انجام می شود هدف از این کار ایجاد مقاومت بیشتر در مقابل خوزدگی و زنگ زدگی می باشد .قدرت مقاومت به نوع کرومات ها بستگی دارد .مقاومت کروماته ها در تست NSS سالت اسپری متفاوت می باشد که این مقاومت در برابر خوردگی ارتباط مستقیم به ضخامت پوشش ایجاد شده و نوع کرومات بستگی دارد .که مختصر توضیح خواهم داد .

کروماته ابی : رنگ قطعه به حالت ابی نزدیک می شود که شرایط در در نوع اسیدی و نوع سیانیدی  از نظر براقی و شفافیت کمی متفاوت است و معمولا نیاز به پوشش در حدود 13 میکرون دارد .قبل ایجاد این  کرومات بهتر است ابتدا قطعه را در محلول اسید نیتریک یک سی سی در لیتر برای چند ثانیه وارد نماید و سپس به کرماته ابی بپردازید .در تست هم حدود 60 تا 90 ساعت پاس می کند.